Vrijwilliger worden

Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuhoe,

Beste broeders en zusters,
De Islamitische Vereniging Al Fath heeft een nieuw bestuur gekozen en is nu op zoek naar vrijwilligers in verband met het samenstellen van de commissies. Vrijwilligerswerk doen voor een Moskee is een geweldige daad, een daad waarvoor Allaah je zeker voor zal belonen.

Ga direct naar het formulier!

Vele handen maken licht werk
Met onze ummah in Arnhem e.o. zullen er in sha Allaah vele handen beschikbaar zijn voor de vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een vorm van Sadaqa (vrijgevigheid). De Islaam leert ons dat alle vrijwillige daden voor Allaah groots zijn! Uitgebreide informatie is te vinden via ons website.

Aanmelden als vrijwilliger, kan middels het invullen van onderstaande formulier. Aan de hand van de aanmeldingen kunnen wij als bestuur commissies opstellen die verantwoordelijk zullen zijn voor verschillende taken en activiteiten.

Moge Allaah alle goede daden voor ons vergemakkelijken en Moge Allaah het goede middels ons vergemakkelijken voor anderen. O Allaah vermeerder Uw gunsten voor ons en leid ons naar uw aanbidding.

Stuur deze pagina via uw sociale kringen door en onthoud: “degene die (een ander) het goede aanwijst, (hij) is als degene die het in praktijk heeft gebracht.”

Moge Allaah subhana wata’ala ons allen leiden naar Zijn tevredenheid.

Wassalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuhoe,

Bestuur Al-Fath Moskee Arnhem

Aanmeldingsformulier Vrijwilliger

Nadat u dit formulier heeft ingevuld, zullen wij u in sha Allaah zo snel mogelijk benaderen. Alvast hartelijk dank!

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

E-mail

Telefoonnummer (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Geslacht (verplicht)
VrouwMan

Waar ik goed in ben en/of waar ik me voor wil inzetten. Vink aan wat van toepassing is.
Organiseren van activiteiten voor: BroedersOrganiseren van activiteiten voor: ZustersOrganiseren van activiteiten voor: OuderenOrganiseren van activiteiten voor: KinderenMultimedia / drukwerk / social media / ICTOproep tot het gebed: AdhaanVervanging Imaam tijdens afwezigheidRamadanStervensbegeleidingZakaatGift en donatiePR: promotiePoliticiOnderwijs binnen de moskeeKunst en CultuurVertalingen geven, TolkZiekenbezoekDodenwassingSchoonmaken en OnderhoudKeuken en KokenBibliotheekProject nieuwe moskeeGevangenenbezoekVerzoening/BemiddelingVeiligheid, EHBO, BHVMoskeebezoekers helpen met het invullen van formulieren (belastingformulieren etc.)Winkel in de moskeeOverige projecten (denk aan: een zender waar kennis gedeeld kan worden)Bekeerlingen begeleiding

Educatieve begeleiding voor leerling en student. Vink aan wat van toepassing is.
TaallesVoorbereiding Cito of EntreetoetsBrugklasvoorbereidingHuiswerkbegeleidingWiskundeRekenenNatuurkundeEngelsFransDuitsGeschiedenisMaatschappijleerAardrijkskundeDyscalculieEconomieICTExcelTekstverwerking

Vink het niveau aan waarin je de bovenstaande vakken zou kunnen begeleiden.
Basisonderwijs
VMBO:
OnderbouwBovenbouw
HAVO:
OnderbouwBovenbouw
VWO:
OnderbouwBovenbouw

Vink aan met welke onderstaande onderwerpen je de ouders zou kunnen helpen.
Hoe om te gaan met pubersOpvoeding in het algemeenHoe het kind stimuleren bij het maken van huiswerkGezondheid et cetera

Vink aan welke onderstaande activiteiten je zou kunnen begeleiden.
KoranlesArabisch les voor beginnersArabisch les voor gevorderdenArabisch les voor 50-plussers

In welke onderstaande onderwerpen zou je kunnen onderwijzen. Vink aan wat van toepassing is.

Geloofsleer

ArabischNederlands

Tafsier van de Koraan

ArabischNederlands

Arabisch grammatica

ArabischNederlands

40 Hadith van Imam Nawawie

ArabischNederlands

Riyaad asalihin van Imam Nawawie

ArabischNederlands

Fiqh, boek van Al-Wajis

ArabischNederlands

Levensloop van Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

ArabischNederlands

Gedragseigenschappen van de student van kennis (Hilyat Talibul-ilm)

ArabischNederlands

Motivatie, Opmerkingen, Vragen, etc.

captcha

Vrijwilligerswerk
Onder de dienaren van Allaah vinden we mensen die een sleutel en voorbeeld zijn tot het goede, Allaah heeft hen gezegend en zij hebben deze zegeningen ingezet om Allaah te aanbidden, Allaah heeft hen kracht en gezondheid gegeven en zij hebben dit gebruikt voor hun goede daden. Zij knielen voor hun Heer. Zij wedijveren met hun goede daden omwille van Allaah, Allaah zegt: (En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren. Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te verrichten en zij zijn daarbij de eersten.), O Allaah laat ons tot hen behoren!

Allaah, de Almachtige en Wijze, heeft de mens geschapen en hem belast met taken en verantwoordelijkheden, Hij heeft hem de aarde toevertrouwd om ervan te leven en te onderhouden en er goed voor te zijn. Hij heeft de mens ook opgedragen om goed te zijn voor de anderen. Hij heeft het goed zijn voor anderen tot een verheven daad gemaakt, een daad waarmee je dichter tot de Schepper. Een reden waarmee je zult welslagen in dit leven en in het hiernamaals. Allaah zegt: (O jullie die geloven: buigt en knielt en aanbidt jullie Heer en doet het goede. Hopelijk zullen jullie welslagen.)

Dit vers geeft aan dat het gaat om alle goede daden waarmee je jezelf en anderen helpt. Zoals het vergeven van anderen en het hebben van geduld over anderen het liefhebben van anderen ook als ze arm zijn en behoeftig zijn het geven van sadaqa maar ook goed zijn met datgene wat je uitspreekt.

Het verrichten van goede daden, het verrichten van vrijwillige goede daden, het verrichten van vrijwilligerswerk kan door je in te zetten voor anderen, door hen te helpen, door het laten uitkomen van hun wensen, door hen te beschermen tegen het kwade, door het dragelijker maken van hun leven, zowel financieel als daadwerkelijk je handen vuil maken voor een ander.

Dit alles omwille van de tevredenheid van Allaah, Allaah zegt over de deugdzamen, degene die goede werken verrichten, goede daden verrichten: (En zij gaven het voedsel waarvan zij hielden aan een arme, en een wees en een gevangene. (Zij zeiden:) “Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allaah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank. Voorwaar, wij vrezen van onze Heer een angstaanjagende, huiveringwekkende Dag. Allaah zal hen op die Dag beschermen voor het kwaad en hen glans en blijdschap schenken.)

Vrijwilligerswerk is een menselijke daad, voor alle mensen. Want de beste mensen onder ons zijn de beste mensen voor de anderen. Waar de anderen wat aan hebben.

Dit zien we ook terug in de eigenschappen van de Profeten en andere vrome voorgangers. Zo leren we over onze Profeet dat hij na zijn terugkeer van de grot حراء, waar hij جبريل sprak, tegen خديجة zei: Ik ben bang dat mij iets overkomt. Khadija zei tegen hem: Welnee, wallaahi Allaah zal jou nooit vernederen (minachten), jij onderhoudt de contacten met je familie en bezoekt hen, jij onderhoudt de wezen en minderbedeelden, jij geeft aan anderen, jij overvloedt je gasten, en jij helpt als het nodig is en verwacht wordt.

Moesaa السلام عليه, die de dochters van Shu3aib hielp om hun vee te laten drinken. Allaah zegt: (En toen hij het water van Madyan bereikte, vond hij daar een groep mensen die hun vee te drinken gaf. En Hij trof naast hen twee vrouwen aan die hun vee tegenhielden. Hij zei. “Wat is er met jullie aan de hand?” Zij zeiden: “Wij laten het vee pas drinken als de herders weggaan en onze vader is een zeer oude man.” Toen gaf hij hun vee voor hen te drinken. Toen trok hij zich terug in de schaduw).

En القرنين ذو die een dam bouwde tussen twee bergen, zonder te verlangen naar een beloning van de mensen, Allaah zegt: (Zij zeiden: “O Dzôelqarnain, (de volken van) Ya’djôedj en Ma’djôedj zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hen een afscheiding maakt?”. Hij (Dzôelqarnain) zei: “(De macht) waarmee mijn Heer mij voorzien heeft is beter. Helpt mij daarorn met kracht, opdat ik een sterke muur tussen jullie en hen zal bouwen.)

En Aboe Bakr die zijn tijd en geld opofferde om behulpzaam te zijn voor anderen, om nuttig te zijn voor anderen, hij was een strever naar het goede, iemand waar anderen wat aan hadden. De profeet vroeg een keer aan een gezelschap: Wie van jullie vast vandaag? Abu Bakr antwoordde: Ik. De Profeet vroeg: Wie van jullie heeft vandaag een begrafenis gevolgd/meegemaakt? Abu Bakr antwoordde: Ik. De Profeet vroeg: Wie van jullie heeft vandaag een behoeftige te eten gegeven? Abu Bakr antwoordde: Ik. De Profeet vroeg: Wie van jullie heeft vandaag een zieke bezocht? Abu Bakr antwoordde: Ik. De Profeet zei: Als deze daden zich verenigen in een persoon waarlijk hij zal het paradijs betreden.
Vrijwilligerswerk is een vorm van Sadaqa (vrijgevigheid). Vrijwilligerswerk kent vele soorten en niveaus, de Islaam leert ons dat alle vrijwillige daden voor Allaah groots zijn!

De Profeet zegt: Elke Moslim dient een sadaqa te geven. De mensen zeiden: O boodschapper van Allaah, en als hij niets heeft? Hij zei: Hij dient te werken (met zijn handen) en nuttig te zijn voor zichzelf en te geven aan anderen. Zei zeiden: En als hij niets heeft? Hij zei: Laat hem de iemand helpen die verlangt naar hulp. Zei zeiden: En als hij niets heeft? Hij zei: Laat hem doen wat redelijk is en het vermijden van het kwade, dit is voor hem een Sadaqa.

We leren van deze Hadieth dat het een verplichting is voor de Moslim om te werken, geld te verdienen, en desnoods zijn handen vuil moet maken, als hij daartoe in staat is uiteraard. Verder leren we dat iedere daad die een Moslim verricht en ieder woord wat een Moslim uitspreekt -omwille van Allaah- strevend naar het goed doen voor jezelf en voor je medemens een Sadaqa is, het wordt opgeschreven als een Sadaqa, een Sadaqa waarmee je in het hiernamaals dichter bij Allaah zult komen. Allaah zegt: En noch jullie bezittingen, noch jullie kinderen zijn het die jullie dichter bij Ons brengen, maar wie gelooft en goede werken verricht: zij zijn degenen voor wie er een veelvoudige beloning is voor wat zij gedaan hebben, en zij zullen in de verblijfplaatsen (Paradijs) veilig zijn.

Vrijwilligerswerk kan iets zijn waar iedereen van profiteert, maar het kan ook iets zijn waar alleen een bepaalde groep van profiteert, waar alleen de Moslims van profiteren. De Moslims dienen elkaar dan ook te steunen en op elkaar kunnen bouwen en elkaar aanvullen en versterken. De Profeet zegt: De gelovigen zijn in hun onderlinge liefde, barmhartigheid en mededogen, als één lichaam, indien een lichaamsdeel een klacht heeft, stort de rest van het lichaam zich er op neer door te zorgen en koorts. De Een gemeenschap zijn waarin een arme persoon weet dat hij geholpen wordt, en waarin hij zelf ook helpt op de manier die hij aan kan. Een sterke gemeenschap, waarin iedereen vrijwillig werk verricht en elkaar helpt en ondersteunt.

Allaah zegt: (Er is voor het verrichten van het goede geen andere beloning dan het goede.)
Aboe Hoerayrah heeft overlevert dat de Profeet  zei: “Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt. En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken.”

Wees een hulpje voor degene die hulp nodig hebben, wees een hulpje voor een ander, wees een voorbeeld in het doen van het goede, laat je zien als het gaat om het helpen van de dienaren van Allaah, degene die hem aanbidden, degene die zondigen en degene die hem niet aanbidden, het zijn allemaal dienaren van Allaah. Wees een voorbeeld voor hen door goede eigenschappen te tonen, de Islamitische normen en waarden, de geprezen en liefdevolle eigenschappen, waarmee je geliefd raakt bij de mensen en waarmee je ontzag en aanzien krijgt bij de mensen. En hopelijk zul je door je dusdanig te vertonen een reden zijn voor iemand om de Islaam binnen te treden.

We moeten daarom actief zijn in het doen van vrijwilligerswerk, we moeten onze vrije tijd hiervoor indelen en ermee benutten, vrijwillig werk waarvoor je niet beloont wordt in dit leven maar enkel in het hiernamaals.

En twee zaken dienen niet te vergeten! Twee belangrijke punten!
Ten eerste: We dienen nooit te vergeten dat we het doen zuiver en alleen voor Allaah, met de juiste intentie.
Ten tweede: De daad mag niet in strijd zijn met Allaah, help een ander niet bij het verrichten van een zonde.
Wie zichzelf wil steunen en anderen wil steunen kan daarom altijd helpen bij het onderhouden van de Moskee, degene die zich inzetten voor de Moskee helpen en steunen. En als je daartoe niet in staat bent, hef je handen op en vraag Allaah om voorspoed voor de Moskee en degene die zich inzetten voor de Moskee. Dat is het minst wat je kan doen, maar niet het minst belangrijk.

Moge Allaah alle goede daden voor ons vergemakkelijken, en Moge Allaah het goede middels ons vergemakkelijken voor anderen.  O Allaah vermeerder Uw gunsten voor ons, en leid ons naar uw aanbidding.

Hadith

Bind eerst je kameel vast, vertrouw daarna op Allah

— Profeet Mohammed (vzmh)

Contact

Moskee Al Fath

Van Oldenbarneveldstraat 85
6828 ZN Arnhem

026-44 58 728
alfathmoskee@hotmail.com