ANBI

De vereniging draagt de naam: “Marokkaans Islamitische Vereniging (El-Jamiya El-Maghribiya El-Islamiya)
bekend onder de naam “Moskee Al Fath”.

Gegevens:
Van Oldenbarneveldtstraat 85
6828 ZN Arnhem
026-44 58 728
alfathmoskee@hotmail.com

Kvk: 40123186
RSIN: 819834555

Beleidsplan (kort)

Historie

Eind jaren 60, begin jaren 70 kwam de eerste generatie Marokkanen naar Arnhem. Deze groep Marokkanen heeft aan de Hertogstraat in verschillende panden een gebedsruimte ingericht. Al snel werd de groep Marokkanen in Arnhem groot en moest er een grotere gebedsruimte worden gevonden. Alhamdullilah is er in 1985 een gebedsruimte gevonden aan de Van Oldenbarneveldtstraat 85. Het betrof een voormalige garage. Op 24 mei 1988 is onze moskee officieel geopend door de toenmalige burgermeester van Arnhem, de heer Drijber. De Marokkaanse gemeenschap heeft haar krachten gebundeld en een vereniging in het leven geroepen genaamd; Marokkaanse Islamitische Vereniging. Tot op heden is de Marokkaanse Islamitische Vereniging gehuisvest aan de Van Oldenbarneveldtstraat 85 te Arnhem.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Moskee Al Fath behoren alle moslims in en omgeving Arnhem. Hiertoe behoren kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en ouderen. Afhankelijk van interesse kunnen ook scholen, kerken, werkgevers en alle overige instellingen die niet gelovig zijn en/of niet moslim zijn ook tot de doelgroep behoren. Hierbij gaat het met name om voorlichting over de Islam en rondleidingen in de moskee.

Accommodatie

Behalve de gebedsruimte heeft Moskee Al Fath nog andere ruimten als een wasruimte, leslokalen, dienstwinkel, leeshoek en vergaderruimte. Hier komen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden bij elkaar, ook buiten de gebedsdiensten om. De moskee heeft op dus naast de religieuze functie ook een sociale functie voor de gemeenschap.
De leeftijdsopbouw van de gemeenschap en de betrokkenheid van de vrouwen is veranderd en wij hebben hierop ingespeeld om meer activiteiten te organiseren. Dit had als gevolg dat er behoefte was aan meer activiteiten en de vraag ernaar is enorm.

Activiteiten

Dagelijkse, wekelijkse, jaarlijkse en speciale gebeden
In de Islam zijn er vijf verplichte gebedsmomenten op een dag. Deze worden op tijd gebeden in de moskee. Naast deze gebeden worden er ook andere gebeden verricht die speciale aandacht krijgen, zoals de vrijdagsgebed, feestgebed, dodengebed en de nachtgebeden tijdens de ramadanmaand.

Educatieve activiteiten

Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor goed burgerschap. Tevens is een opleiding voorwaarde voor goede deelname aan de maatschappij. Daarom hecht Moskee Al Fath veel belang aan educatieve activiteiten. Wij organiseren onder andere wekelijkse godsdienstlessen, koranlessen en Arabische lessen, maandelijks lezingen, korte cursussen en opleidingen.

Sociaal-culturele activiteiten

Op sociaal-cultureel vlak worden/zullen door Moskee Al Fath de volgende activiteiten uitgevoerd: Excursies zoals het bezoeken van sport- leeractiviteiten, pretparken en musea, en activiteiten waar het doel is om in dialoog te gaat met andersdenken en buurtbewonders, en natuurlijk worden ook de feestdagen gevierd.

Maatschappelijke activiteiten

Om bij te dragen aan de samenleving organiseert Moskee Al Fath activiteiten die ervoor zorgen om de sociale controle in evenwicht te behouden. De moskee werkt mee met de gemeente en verschillende organisaties aan voorlichtingsbijeenkomsten, themabijeenkomsten en dialogen. De moskee is onderdeel van APL (Platform voor Religies en Levensbeschouweingen in Arnhem), MGA ( Moslim Gemeenschap Arnhem) en werkt nauw samen met de gemeente Arnhem met als doel om bij te dragen aan een goede relatie met de buurtbewonders/Arnhemmers en de verbetering van het leefklimaat in Arnhem.

Nieuw locatie Moskee Al Fath

De moslimgemeenschap in Arnhem is enorm gegroeid. Naast moslims van Marokkaanse afkomst wordt onze moskee ook bezocht door man en vrouw, jong en oud van allerlei nationaliteiten. Hierdoor is de moskee te klein maar ook te oud geworden voor onze gemeenschap. Daarnaast bevindt onze moskee zich midden in een woonwijk en hierdoor veroorzaken wij veel parkeer- en geluidsoverlast. Tijdens de Ramadan is dit het grootste probleem voor de wijkbewoners en moskeebezoekers. Als gevolg hiervan zijn wij een aantal jaren geleden noodgedwongen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de bouw van een nieuwe moskee. Gezien de opkomst zeer hoog is worden wij genoodzaakt om een moskee te gaan bouwen volgens de huidige parameters. Wij zijn op het moment in gesprek met de gemeente en architect om grond te kopen en een moskee te bouwen dat representatief is voor de stad Arnhem.

Doelstellingen

Doel, visie en missie

Moskee Al Fath is een religieuze organisatie dat als doel heeft om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud, marokkaans en niet-marokkaans, moslim en niet-moslim.

Het uitgangspunt van de organisatie is dat de diversiteit aan nationaliteiten en culturen geen reden is voor onderlinge wrijving maar juist een aanleiding om elkaar te stimuleren tot verdere ontwikkeling. De brugfunctie tussen de moslims en de maatschappij willen wij zoveel mogelijk invullen bij onze activiteiten.

Doelstelling (kort)

De vereniging heeft ten doel:

 • het uitdragen van de Islam volgens de geloofsleer van de Soennitische Islam
 • een platform bieden waarbij het geven van gelegenheid tot godsdienstuitoefening, zowel individueel als collectief belangrijk is, daarbij hoort het ter beschikking stellen en onderhouden van gebedsruimte ten behoeve van moslims ook bij;
 • het bevorderen van integratie, participatie en emancipatie van de in Arnhem en omgeving wonende moslims in de maatschappij, met speciale aandacht voor Islamitische vrouwen en jongeren. Ons vertrekpunt om emancipatie en participatie te bereiken, is de dialoog met respect voor eigen normen en waarde maar wel voor gelijke kansen en gelijke behandeling. Het faciliteren bij het onderstrepen van het belang van meedoen, meedenken en meetellen.
 • Het verenigen en begeleiden van moslims – man, vrouw, kind, moslim en niet-moslim – op sociaal, maatschappelijk en educatieve vlak, waarbij het scheppen van mogelijkheden voor religieuze, culturele, sociale, maatschappelijke en educatieve activiteiten die op een transparant niveau worden uitgevoerd, centraal staat;
 • Het aanmoedigen van jongeren en ouderen tot participeren in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke organisaties. Dialoog, voorlichting, debat en gezamenlijke activiteiten horen bij dit thema.
 • Opvoedingsondersteuning door middel van het bieden van adviezen, pedagogische begeleiding, activiteiten en bijeenkomsten;
 • Het verschaffen van informatie over de Islam aan zowel moslims als niet-moslims door middel van cursussen, lezingen, onderwijs en gebedsdiensten.

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Om bovenstaande allemaal met succes te realiseren heeft Moskee Al fath behalve een gebedsruimte voor zowel vrouwen als mannen ook andere ruimtes nodig. Onze visie en missie bereiken wij door te gaan investeren in een nieuw gebouw met nieuwe en grootsere activiteiten die niet alleen de moslimgemeenschap en Arnhemmers bereiken maar ook landelijk.
 • Het bouwen van een moskee heeft ook als doel om niet alleen de identiteit van moslim te versterken maar ook die van Arnhem. Het concept wordt op zo een manier benaderd dat het ten goede komt van Arnhem en bijdraagt aan haar duurzame, transparante en groene karakter.
 • De activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor de eigen gemeenschap, maar vooral om bruggen te slaan naar de rest van de maatschappij. De vereniging gaat een pallet aan activiteiten aanbieden voor mannen/vrouwen, jongeren/ouderen en kinderen/volwassenen. Deze activiteiten hebben een sociaal-cultureel, educatief, religieus en sportief karakter en zijn toegankelijk voor alle inwoners van Arnhem en omgeving.
 • Afwisseling en aansluiting bij de actualiteit zijn belangrijke facetten van aantrekkelijkheid van deze activiteiten. Naarmate de mensen zich herkennen in wat wij organiseren, des te makkelijker zij aan onze activiteiten deelnemen. Dit zal leiden tot meer sociale cohesie en wij initiëren hiermee een “samenleving” in plaats van “samen leven”. Uitnodigen van gespecialiseerde en deskundige sprekers die kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling is daarbij noodzakelijk.
 • Transparantie, communicatie en dialoog zijn enkele termen die belangrijk zijn in hoe Moskee Al Fath omgaat met externe actoren zoals de moslimgemeenschap, Arnhemmers in het algemeen, Gemeente en andere instellingen, met als doel om een wederzijds begrip te creëren.
 • Nauwe samenwerkingen behouden en aangaan met andere organisaties: gemeente, brandweer, politie, humanitaire instanties, educatieve instellingen, religieuze en niet-religieuze organisaties.

Bestuur

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen, taken

 • Het bestuur van Moskee Al Fath bestaat op het moment uit vier leden. Met een enorme achterban aan vrijwilligers worden er commissies ingevuld. Naast het bestuur bestaat er een vrouwencommissie, activiteitencommissie, bouwcommissie en onderwijscommissie die allemaal op een parallel niveau samenwerken.
 • Het bestuur wordt benoemd door de Algemene (Leden)Vergadering.
 • Benoeming vindt een keer per twee jaar plaats.
 • Bestuursvergaderingen worden minstens een keer per maand gehouden.
 • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en te participeren met initiatieven buiten de vereniging met als doel om transparatie, begrip en ontwikkeling te creëren.
 • Met een grote en groeiende gemeenschap betekenen de verschillende bestuursfuncties en taken van het bestuur en vrijwilligers veel opoffering van hun eigen vrije tijd. De motivatie en voldoening is zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting ziet vanuit religieuze en maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij.

Bestuursleden

 • Voorzitter: M el Messaoudi
 • Penningmeester: M el Fassi
 • Vicevoorzitter en vicepenningmeester: R Ouriaghli
 • Algemeen bestuurslid: M Haouat

We zijn op dit moment bestuursleden aan het werven. Ons streven is om het bestuur uit te breiden naar 7 mensen.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn als vrijwilligers betrokken bij onze vereniging. Derhalve is er geen beloningsbeleid voor de bestuursleden. Zij en de vrijwilligers hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording

Het tot verwezenlijking van het doel van de vereniging bestemde vermogen wordt gevormd door:

 • Giften, donaties en contributie van leden;
 • Giften van andere moskeeën/islamitische instellingen en derden (collecteren);
 • Subsidies en sponsorbijdragen;
 • Organiseren van activiteiten rondom de moskee met als doel geld in te zamelen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer en besteding van het ontvangen geld.
Beheer: Ontvangen gelden komen in de kas en/of worden gestort op de bankrekening van de moskee . Er wordt een administratie bijhouden van alle inkomsten en uitgaven.
Besteding: Het geld wordt besteed aan de verbouwings- en renovatiekosten, kosten gas, water en elektra, verzekering, kosten imam, kosten activiteiten en overige onvoorzienbare kosten.

Hadith

Als jullie je vertrouwen in Allah stellen zoals het hoort, dan zal Hij jullie levensvoorzieningen schenken, zoals aan de vogel die ’s morgens vertrekt met een lege maag en ’s avonds voldaan terugkeert.

— At-Tirmidhi

Contact

Moskee Al Fath

Van Oldenbarneveldstraat 85
6828 ZN Arnhem

026-44 58 728
alfathmoskee@hotmail.com